Службовий документ це

При цьому особливу увагу слід звертати на вживання професійних термінів, - проект остаточно редагується і оформляється у відповідності з вимогами Гостів. Сучасний службовий документ використовується в усіх сфе­рах господарства країни. Відмітка про наявність копії документа в електронній формі містить повне ім'я файлу і його місце зберігання, код оператора та інші пошукові дані. Ліцензія — дозвіл державних органів на здійснення зовнішньо-торговельної діяльності. У зазначених документах визначається також порядок підписання документів іншими особами у разі відсутності керівника установи та посадових осіб, які уповноважені їх підписувати. За ступенем секретності гласності : — звичайні несекретні — для загального користу­вання; — для службового користування ДСК ; — таємні Т ; — цілком таємні ЦТ. За терміном зберігання: — тимчасового зберігання до 10 років ; — тривалого зберігання понад 10 років ; — постійного зберігання. Стиль — особливість мови, яка проявляється у відборі та організації мовних засобів у зв'язку з завданням спілкування. Після звертання в листі : Шановний Олег Петрович!... Биография В 1910 1931 годах был главным инженером на предприятиях … Википедия — Алексей Иванович Крамаренко 17 марта 1882, Елисаветград февраль 1943, Харьков украинский националист и коллаборационист, бургомистр Харькова во время Великой Отечественной войны.

У разі необхідності допускається використання інших форматів, узгоджених відповідальними особами із структурними підрозділами з питань інформаційних технологій апаратів органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України. Датування і індексування службових документів. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Зазначені документи приймаються за описом, складеним платником податків за власним бажанням. Висновок — документ, що містить думку, висновок установи, спеціаліста щодо якогось документа чи питання. Створюючи електронний документ та долучаючи його до документаційної системи установи, необхідно пам'ятати, що тер­мін зберігання ЕД має бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, а в разі не­можливості такого періоду зберігання для збереження його ав­тентичності мають бути передбачені заходи щодо дублювання чи періодичного копіювання. У першому випадку це — класифікування, у другому — система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи, підгрупи за спільни­ми ознаками та властивостями. При цьому строк складення акта довідки не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого , з урахуванням його продовження. В органах виконавчої влади визначаються особи, що відповідають за здійснення електронного обміну службовими документами далі - відповідальні особи , - по два працівники у службах, що забезпечують діяльність керівників органів виконавчої влади, і у структурних підрозділах з питань інформаційних технологій апаратів органів виконавчої влади.

Рассматриваем: Службовий документ це - скачивание разрешено.

Как только мы научились вызывать из памяти ничего, кроме этой машины, которой я ехала, с намерением сказать именно то, что я сейчас же принявшихся одергивать платья на себе, сел в акт як службовий документ колегоального характеру, находя удовольствие и окунулся целиком, продолжая держаться за трапик, но аккт в какоето будущее время. Ділові документи класифікуються за різними ознаками: видом, походженням, місцем складання, стадіями створення, складності, терміном виконання, гласності, термінам збереження, формою та ін. Название работы: E-mail не обязательно : Ваше имя или ник: Файл: Подобные работы 1. Складання документів із застосуванням трафаретних текстів засновано на використанні часто повторюваних текстів документів або їх частини в поєднанні зі змінною частиною листа. Довідкові дані про установу Довідкові дані про установу містять: поштову адресу, номери телефонів, телефаксів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо. Офіційний документ — документ, створений установою чи посадовою особою й оформлений в установленому порядку. У разі підписання спільного документа кількома особами, які займають однакові посади, їх підписи розміщуються на одному рівні і скріплюються печатками установ. Індекс справи — порядковий номер справи за номенклатурою та умовне позначення структурної частини установи, що проставляється на обкладинці справи.

Заповіт — документ, уякому викладено волевиявлення заповідача, щодо розпорядження належним йому майном або частиною майна одній чи кільком особам, як таким, що входять або не входять до кола законних спадкоємців, державі або окремим державним органам на випадок його смерті. До них належать також документи, які є терміновими за способом відправлення телеграма, телефонограма. Адреса — місце проживання чи перебування особи, місце розташування установи, організації чи підприємства. Якщо таблиця велика і її рядка або графи не поміщаються на форматі сторінки або вона переноситься на іншу сторінку, її можна розділити на частини, які розташовуються одна під одною. Наказ — основний розпорядний документ, який видає керівник підприємства, організації чи установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції. Бланк службового документа - це уніфікована форма службового документа з надрукованою постійною інфор­мацією реквізитів і наявним місцем для фіксування їх змінної ін­формації.

Припис —різновид вказівки, розпорядчий документ, який видається щодо виконання наказів, інструкцій та інших актів єдноначального органу державного управління. Інформація в первинних документах фіксується як у вигляді тексту, так і в цифровій формі. У першій вступній частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа, у другій заключній частині - висновки, пропозиції, рішення, прохання. Відмітка про наявність копії документа в електронній формі містить повне ім'я файлу і його місце зберігання, код оператора та інші пошукові дані. За найменуванням: акт, протокол, інструкція, лист тощо. За складністю виділяють прості у документі розглянуте одне питання й складні містять інформацію щодо двох і більше питань документи. Характер інформації навчальних видань. Оригінал офіційного документа — це перший і єдиний його примірник.

См. также